DICTIONAR JURIDIC

ACT JURIDIC - Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 si urm. Codul civil Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent sa autentifice un act.
Copiile, care reproduc in scris un act, pot constitui mijloc de proba in conditiile prevazute de art. 1188 Codul civil.

ACT JURIDIC CIVIL - Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de fond, iar cand actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma, vezi art. 948-968 Codul civil.

ACT SUB SEMNATURA PRIVATA  - Mijloc de proba din categoria inscrisurilor, prevazut in art. 1176 si urm. Codul civil, cuprinde pe langa continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mana, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in intregime de mana testatorului. Actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarari judecatoresti.

ANTECONTRACT - Conventia prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor un anumit contract, ale carui clauze principale sunt determinate in prezent .

AVANS - Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care - in functie de prevederile contractului - poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

CADASTRU - Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

CARTE FUNCIARA - Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

CATEGORIE DE FOLOSINTA A TERENULUI - Caracterizare codificatã din punct de vedere al destinatiei terenului în functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cãi de comunicatii, exploatare minierã, etc.).

CERTIFICAT FISCAL - Document care se elibereaza de catre Directia Impozite si Taxe si care nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat.

CERTIFICAT DE MOSTENITOR - Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu.
Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CERTIFICAT DE URBANISM  - Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

CLAUZA CONTRACTUALA - Stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

COMUNITATE DE BUNURI - Conform art.30 C.Fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri comune. In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imbile. In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilat sot. In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot incheia valabil doar cu consimtamantul expres al ambilor soti.

CONTRACT DE LOCATIUNE - Contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

CONTRACT DE SUBLOCATIUNE  - Acord de vointa in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE - Este un contract prin care una din părți (vânzătorul) transferă proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părți (cumpărătorul) care se obligă în schimb să plătească vânzătorului prețul bunului vândut.
Contractul de vânzare-cumpărare este reglementat în cartea III, t. V, cap. I, art. 1294 și urm. Codul civil. Legea precizează obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului.

CREDIT - Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, pe o anumita perioada de timp, contra unei dobanzi, si care urmeaza a fi restituita la anumite termene, numite scadente. Printre elementele obligatorii ale unui credit se gasesc: suma creditului, dobanda, perioada pentru care e contractat creditul, modalitatea de rambursare - constanta sau degresiva, garantii, giranti, termene de rambursare. Legea bancara nr. 58/1998 defineste creditul ca fiind orice angajament de plata a unei sume de bani in schimbul dreptului la rambursarea sumei platite precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta sau a altui drept la plata unei sume de bani.

CREDIT IPOTECAR - Reprezinta unul din cele mai importante tipuri de credite, fiind o modalitate principala de sprijinire si implicit de dezvoltare a proprietatii imobiliare. Sunt doua tipuri de credit ipotecar: credit ipotecar cu dobanda fixa si credit ipotecar cu dobanda variabila. Contractul de credit ipotecar prevede mai multe clauze, cele mai importante fiind: 1. proprietatea care serveste drept garantie a rambursarii; 2. conditii de remunerare a capitalului - dobanda; 3. termenele/scadentele de rambursare 4. circumstantele in care datorita nerespectarii clauzelor contractuale debitorul isi poate pierde proprietatea.

CREDIT PENTRU BUNURI IMOBILIARE - Credit acordat pe termen mediu sau lung pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta, efectuate fie de investitori (persoane fizice sau juridice), fie de promotori imobiliari (persoane juridice specializate). In functie de initiatorii proiectelor si de beneficiarii creditelor, creditele pentru bunuri imobiliare pot fi: credite investitor, credite promotor.

CREDIT PERSONAL  - Credit acordat de catre o banca pe baza increderii in solvabilitatea debitorului; nu se solicita alte garantii reale.

DAUNA - Paguba, prejudiciu sau vatamarea provocata unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea stabileste expres obligatia de a o repara; paguba materiala, paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate).
- Dauna morala, paguba suferita de o persoana ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. reputatie, onoare etc.) sau ca urmare a provocarii unei suferinte morale (ex. moartea unei persoane apropiate).
- Daune interese, reprezinta pentru creditor un echivalent in bani destinat sa acopere prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii contractului de catre debitorul aflat in culpa.

DREPT DE HABITATIE - Este un drept de uz care are ca obiect o locuinta.

DREPT DE IPOTECA - Reprezinta un drept real imobiliar care are menirea sa garanteze o creanta si care confera creditorului ipotecar posibilitatea ca, la nevoie, sa isi satisfaca dreptul de creanta valorificand bunul ce formeaza obiectul ipotecii. Ipoteca mai confera titularului si dreptul de preferinta, adica creditorul ipotecar aflat in concurs cu alti creditori isi va satisface cu prioritate creanta sa, in raport cu ceilalti creditori. Asadar, ipoteca are ca obiect bunuri imobile, care raman in patrimoniul debitorului.

DREPT DE SERVITUTE - Reprezinta o sarcina impusa asupra unui fond (teren) pentru utilitatea unui alt fond invecinat care apartine unui alt proprietar. Exemplificand, se poate spune ca dreptul proprietarului unui teren infundat de a trece peste terenurile invecinate pentru a ajunge la o cale publica reprezinta o servitute.

DREPT DE SUPERFICIE - Este alcatuit din dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste cladirea respectiva.

DREPT DE UZUFRUCT - Dreptul recunoscut de proprietar unei alte persoane de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele intocmai ca si proprietarul, avand insa obligatia de a conserva bunul ca atare pentru a-l putea restitui proprietarului la incetarea uzufructului. Uzufructul este un drept temporar care inceteaza la data stabilita de parti sau in lipsa unui termen la moartea uzufructuarului.

DREPT DE UZ - Este un drept de uzufruct limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a-l folosi si de a-i culege fructele dar numai in masura in care sunt necesare pentru satisfacerea trebuintelor lui si ale familiei lui.

DREPT REAL - Dreptul absolut, adicã opozabil tuturor, pe care titularul îl exercitã direct asupra bunului, fãrã a fi necesarã interventia altor persoane.

EXTRAVILAN - Partea din unitatea administrativ-teritorialã cuprinsã în afara intravilanului, delimitatã cadastral potrivit legii.

EVICTIUNE - Pierderea totala sau partiala a lucrului vandut ca urmare a unei hotarari judecatoresti care pornind de la o cauza anterioara ii recunoaste unui tert fie un drept de proprietate, fie un alt drept din categoria drepturilor reale asupra aceluiasi lucru.

INOPOZABILITATE - Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

INTRAVILAN - Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

IPOTECA - Garanție reală și accesorie care nu deposedează pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea dă posibilitatea creditorului să urmărească bunul pentru a primi creanța sa cu preferință. Este reglementată în cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 și urm. Codul civil.

NULITATE - Reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele sale firesti sau de o parte a acestora atunci cand actul juridic a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea unor dispozitii legale imperative.

MANDAT - Este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

PARTI - Persoanele care participa la incheierea actului juridic, personal sau prin reprezentanti si in privinta carora se produc efectele actului juridic.

POSESOR - Persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.

PROPRIETAR - Persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate.

PROMISIUNE DE VANZARE - Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere: adica obligatie de a face si nu obligatie de a da, (respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului).

P.U.G. ( PLANUL URBANISTIC GENERAL ) - Planul ce reflecta organizarea zonal -functionala ( ex: axele principale de circulatie etc.) a unei localitati.

P.U.Z. ( PLANUL URBANISTIC ZONAL ) - Planul in  detaliu al zonelor inscrise in P.U.G. (Planul Urbanistic General).

P.U.D. ( PLANUL URBANISTIC DE DETALIU ) - Planul stabileste conditiile de amplasare si executare a uneia sau mai multor constructii pe un  teren.

REZOLUTIUNE - Desfiintarea unui contract bilateral, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat culpabil obligatiile ce ii reveneau prin respectivul contract. ( Este vorba de contractele cu executare uno ictu, adica dintr-o data ).

REZILIERE - Desfiintarea unui contract bilateral, cu executare succesiva in timp, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiiilor contractuale.

REVOCARE - Este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini.

SUBROGATIA - Proces de inlocuire a unei persoane cu o alta persoana din punct de vedere al drepturilor si obligatiilor asumate.

SULTA - Suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb se numesc copermutanti), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala. In cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in considerare a unor exceptii prevazute de art.1407, 1408 Cod Civil.

TERTI - Persoane complet straine de actul juridic, adica persoane carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

VICII ASCUNSE - De fapt, sunt niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza acestuia utilitatea, facand-o sa scada. Viciile se pot numi ascunse atunci cand nu se pot descoperi la o cercetare cat mai atenta si mai serioasa, pe care orice cumparator este obligat sa o faca fie personal, fie apeland la o persoana de specialitate.

***********************